Công ty Xây dựng Hồ bơi Spa, Công ty Thiết kế Xây dựng Hồ bơi Spa